ENGLISH
نقش عمیق ترین نقطه برخورد به سنگ بستر در اکتشاف آب های زیرزمینی

از اصلی ترین عوامل موفقیت در موضوع اکتشاف آب، شناخت صورت مسئله می باشد. به عنوان مثال در یکی از پروژه های اکتشاف آب برای تامین آب بادامستان به همراه برادرم و مهندس عباسی نیا در تابستان سال گذشته و در اوج خشکسالی به شهرستان بن و سامان مراجعه کرده بودیم. کارفرمای محترم پس از چندین بار آزمون و خطا در حفاری و پذیرش توصیه های ناصواب مبنی بر ادامه حفاری در سنگ کف آندزیتی، آبدهی چاه بهره برداریش بیش از 0.1 لیتر بر ثانیه نبود. در حالیکه اصلی ترین مشکل ایشان این بود که چاه را در عمیق ترین نقطه برخورد به سنگ بستر (بیشترین ضخامت آبرفت) حفر نکرده بودند و در فصل بهار که تراز آب زیرزمینی بالا می آمد، آبدهی چاهشان مناسب بود، لیکن در فصل تابستان، با کاهش تراز آب و خارج شدن چاه از بخش آبدار به صورت دفعتی آبدهی چاه کاسته میشد.

تعیین عمق سنگ بستر

پس از بازدید، تصمیم بر این شد که دو پروفیل با آرایه دایپل-دایپل عمود بر راستای مسیل برداشت گردد که پروفیل اول از چاه موجود گذر میکرد. نتایج بدست آمده و نحوه توزیع مقاومت ویژه نمایانگر این بود که عمیق ترین نقطه برخورد به سنگ کف در حدود 30 متری شرق چاه فعلی میباشد. از سوی دیگر این ناحیه خارج از زمین کارفرمای محترم بود و حفاری در آن نقطه امکانپذیر نبود، فلذا تصمیم بر آن شد که کوره (تونل) ی در راستای شرق و با طول حدود 30 متر حفر شود، تا به بیشینه ضخامت آبرفت برسد. فلذا حفاری کوره در راستایی که در شکل نمایش داده شده و از درون آندزیت ها شروع شد و پس از حدود 30 متر کوره از بستر آندزیتی ناتراوا وارد آبرفت آبدار شد و آب زیرزمینی قابل توجهی به داخل کوره ها و میله اصلی چاه وارد شد و تراز آب داخل میله چاه از حدود 26 متری به حدود 21 متری رسید و معضل بی آبی بادامستانی وسیع که توسط تانکر آب درخت های آن با فاصله زمانی 45 روزه تامین می شد، مرتفع گردید.

اکتشاف آب های زیرزمینی

نقش تعیین عمیق ترین نقطه برخورد به سنگ بستر در اکتشاف آب های زیرزمینی

www.jarfabkavosh.ir

info@jarfabkavosh.ir

number: 09126101726