•    تعيين بهترين محل حفر چاه آب

  •    مطالعات منابع آب در مناطق آبرفتي ( اکتشاف آب، تعيين محل با تراوايي بيشتر، تعيين سطح ايستابي، به نقشه درآوردن سنگ کف، مطالعه سفره هاي آب زيرزميني، تفکيک شوري و شيريني آب هاي زير زميني)
  •    ارائه مشاوره کارشناسی در زمینه منابع آب (تعیین بهترین نقطه حفر تکنیک های حفاری تعیین جهت حفر تونل (کوره) آب یابی و … )

  •    اکتشاف آب در سازند هاي سخت ( منابع آب کارستيک )

  •    ویدئومتری چاه آب

  •    مطالعات مهندسي ساختگاه ها و سازه ها براي احداث سد تونل نيروگاه جاده سازه هاي بلند و … ( تعيين جنس و توالي لايه ها، تعيين عمق سنگ کف،شناسايي گسل ها حفرات ( cavity )، تعيين محل قنات هاي قديمي، شناسايي مناطق سست )
  •    انجام مطالعات ژئوفیزیک جهت تعیین محل، عمق، ابعاد، امتداد و گسترش توده های معدنی

  •    شناسايي ساختارهاي زمين شناسي از قبيل گسل ها چين خوردگي ها ناپيوستگي ها

  •    تعيين مناطق آلوده از قبيل آلودگي هاي نفتي

  •    بررسي خورندگي زمين جهت انتقال خطوط لوله