مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در محدوده سایت سازمان فضایی ایران

انجام  مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک در محدوده سر ريز سد کوچری به منظور شناسایی حفرات کارستیک ، توالی لایه ها و زون های خرد شده، کارفرما: سازمان آب منطقه‌اي تهران  مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت شرکت چینی بهداشتی آرمیتاژ شهرستان ساوه

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور تامین آب شرب روستای عبدل آباد شهرستان نظرآباد

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت شرکت لبنیات هموطن شهرستان رودهن

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور ردیابی مسیر آب چشمه در شهرستان کرج روستای کندر

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی دانشگاه آزاد پرند

مطالعات  ژئوفیزیک (ژئوالکتریکی) جهت اکتشاف مقدماتی ماده معدنی قیر طبیعی در محدوده روستای چال امامزاده داود شهرستان الیگودرز

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی در روستای زرین آباد شهرستان ملارد

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت شرکت صنایع کاشی سازی کسری سنندج

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان بوئین زهرا دانسفهان

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی در لواسانات روستای صبو بزرگ

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان بوئین زهرا روستای جهان آباد

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی در روستای شیدآباد شهرستان گلپایگان

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور تامین آب مورد نیاز واحد مرغداری در شهرستان پارسیان استان هرمزگان

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی در شهرستان نظر آباد استان البرز

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی در شهرستان آبیک روستای زیاران

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی در شهرستان رودهن

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان دماوند روستای گرمابسرد

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی محمدشهر استان البرز

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان شوش استان خوزستان

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان رودهن روستای نوده

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان مامونیه

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان الیگودرز روستای کان سرخ

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان آبیک

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور تامین آب واحد دامداری بر اراضی روستای کمرگان شهر ماهدشت

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان آوج

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان گرمسار

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان بوئین زهرا روستای عصمت آباد

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان ساوجبلاغ منطقه کردان

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان شهریار روستای امیریه

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان آبیک روستای مالی آباد

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان ساوجبلاغ روستای خوروین

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان ساوجبلاغ – کوهسار

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان ساوه روستای رازین

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان ساوه روستای یولاق

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان دماوند – آبسرد

مطالعات ژئوفيزيکي (ژئوالکتريکي) به منظور مطالعه آب هاي زيرزميني در اراضی تحت مالکیت کارفرمای خصوصی شهرستان کمیجان روستای خمارباغی

ارائه چندین مشاوره کارشناسی در زمینه منابع آب (تعیین بهترین نقطه حفر تکنیک های حفاری بهینه نمودن میزان استحصال آب و …)